Venue

Conference

Vasilyevsky Island, University emb., 7-9

On foot

Walk from metro stations “Sportivnaya”, “Vasileostrovskaya”, “Admiralteyskaya”.

By transport

Buses 24 and 7 and trolleybuses 10 and 11 from metro stations “Gostinyy dvor” or “Admiralteyskaya”.